ALGEMENE VOORWAARDEN 

 1. Definities

1.1 Online Branders: webdesign . Online Branders: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
1.2 Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie Online Branders een overeenkomst sluit tot
het leveren van diensten.
1.3 Website: een op naam van opdrachtgever gemaakte presentatie voor gebruik op internet.
Deze bestaat uit een geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale documenten, afbeeldingen, scripts en databases.

 

 1. Toepasbaarheid

2.1 Door ondertekening van een overeenkomst met Online Branders verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.2 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is
afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of
overeenkomst van of met Online Branders.

 

 1. Offertes

3.1 Alle offertes en prijsopgaven door Online Branders zijn geheel vrijblijvend.

3.2 Online Branders is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 7 dagen wordt bevestigd.

 

 1. Aanvang van de overeenkomst:

4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:
– de opdrachtbevestiging is ingevuld en ontvangen door Online Branders;
– de aanbetaling van 50% van het overeengekomen factuurbedrag is ontvangen.
– bij het aangaan van de aanbetaling gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Online Branders.

 

 1. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Online Branders zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Online Branders het
recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Online Branders aangeeft dat
deze noodzakelijk zijn worden verstrekt.
5.3 Online Branders is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ook tijdens of nadat de dienst is afgeleverd.
5.4 Online Branders is na het opleveren van de dienst niet meer aansprakelijk voor de dienst na goedkeuring van de klant.

 

 1. Levering en levertijd

6.1 Met het ontwerp en de ontwikkeling van de website wordt zo spoedig mogelijk gestart na schriftelijke opdracht en aanlevering van benodigd materiaal.
6.2 Tussentijdse resultaten worden door Online Branders op een tijdelijke internetlocatie geplaatst voor testdoeleinden.
6.3 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Online Branders, zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.
6.4 Online Branders is niet aansprakelijk voor niet werkende functionaliteiten die worden veroorzaakt door bijvoorbeeld foutieve instellingen bij de hosting provider van de opdrachtgever terwijl deze functionaliteiten wel op het testdomein naar behoren functioneren en als deze gebreken dus worden veroorzaakt door de
foutieve instellingen en niet door foutief programmeren van Online Branders van de betreffende functionaliteit of plugin.
6.4 Oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereed komen van de ontwikkeling van de website.

 

 1. Copyright

7.1 Al het door Online Branders vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Online Branders niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.
7.2 Het eigendom van door Online Branders verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van Online Branders, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan Online Branders hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Online Branders gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
7.3 Online Branders behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
7.4 Online Branders heeft het recht voor een vermelding van “Website gemaakd door Online Branders” op de website.
7.5 Online Branders is niet aansprakelijk voor copyright claims van derde partijen. 

 

 

 1. Aansprakelijkheid

8.1 Voor zover Online Branders bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en
leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Online Branders op geen
enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze
relaties met Online Branders of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar
wordt gedurende de relatie met Online Branders.
8.2 Online Branders is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de
opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat
door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van
copyright van derden.
8.3 Online Branders is niet meer aansprakelijk voor de dienst na het verbreken van contracten door de klant.
8.4 Online Branders is op geen enkele manier aansprakelijk voor een mogelijk omzetverlies van de klant.

 

 1. Reclame

9.1 De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk
omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Online Branders. Indien de reclame
gegrond is zal Online Branders deze gebreken trachten te verhelpen. Wanneer aan Online Branders binnen
de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren.
Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt
nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
9.2 Reclames geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te
compenseren.

 

 1. Prijzen

10.1 Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
10.2 Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen resulteren in extra werk, waarvoor Online Branders naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd.

  

 1. Betaling

11.1 Na ondertekening van de opdrachtbevestiging krijgt deze de status van contract. Vanaf dat
moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en Online Branders en is de
opdrachtgever verplicht om het werk van Online Branders volgens afspraak te honoreren.
11.2 De opdrachtgever dient 50% van het bruto totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te
voldoen.
11.2.1 De aanbetaling kan alleen worden teruggevorderd door de opdrachtgever indien Online Branders de
gewenste diensten niet heeft geleverd. Na het beginnen aan de werkzaamheden kan de aanbetaling niet worden teruggevorderd.
11.3 Na afronding van de opdracht en nadat de website op het testdomein is opgeleverd volgens de
specificaties en naar behoren functioneert, zal Online Branders een factuur sturen voor het met de
overeenkomst gemoeide bedrag verminderd met de reeds voldane aanbetaling. De
opdrachtgever dient binnen dertig dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde
bedrag te voldoen. Nadat de restbetaling door de opdrachtgever is voldaan wordt de website door
Online Branders overgezet op het hosting domein van de opdrachtgever.
11.4 Na het leveren van diensten aan de klant kunnen er geen terugbetalingen worden gedaan door Online Branders, omdat de dienst al is geleverd.
11.5 Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Online Branders een
aanmaning tot betaling verstuurd. De kosten van een aanmaning, t.w.v. netto € 7,50, wordt in
rekening gebracht aan de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever binnen veertien dagen nog
niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke
rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag,
berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde)
incassotarief.

 

 1. Wijziging van de algemene voorwaarden

12.1 Online Branders bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
12.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming
van een termijn van 24 uur na de wijziging.

 

 1. Overig

13.1 Online Branders zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken
zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke
informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Online Branders
13.2 Wanneer Online Branders bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever
gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt. Online Branders is voorts niet
verantwoordelijk voor enige wanprestatie van de webhoster in kwestie.
13.3 Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke
bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip
van oplevering veranderen. Online Branders zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe
opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
13.4 Online Branders is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde
eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts behoudt Online Branders zich het
recht op een bescheiden creditvermelding met hyperlink in de voor opdrachtgever afgeleverde
website.
13.5 Online Branders is niet aansprakelijk voor copyrightclaims van derde partijen.
13.6 Na het afronden van de opdracht is Online Branders niet meer aansprakelijk voor het geleverde werk.
13.7 Met het doen van een aanbetaling gaat de klant akkoord met de opdracht. De aanbetaling is niet meer terugbetaalbaar als Online branders is begonnen aan de opdracht.
13.8 Als de klant niet de gevraagde gegevens kan aanleveren en hierdoor het project niet meer afgerond kan worden, dan moet het volledige factuurbedrag worden betaald.

 

14. Geschillenregeling en toepasselijk recht
14.1 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Laatst bijgewerkt op 21-07-2023.

 

Hulp nodig?